Omet al contingut
Inici » ENFOCC 2030

ENFOCC 2030

EL PROJECTE ENFOCC 2030

El projecte “ENFOCC. Energia, Forest i Canvi Climàtic” treballa amb l’objectiu d’augmentar la sostenibilitat dels territoris rurals catalans. Això es duu a terme a través de l’impuls de de dos grans eixos: la transició energètica i la gestió forestal sostenible.

En el primer eix, es pretén contribuir a la reducció de les emissions de carboni i a la mitigació de l’efecte del canvi climàtic. Es fomenta l’estalvi i l’eficiència energètica, així com les energies renovables basades en fonts endògenes, implicant-hi els agents que participen al desenvolupament de les zones rurals de Catalunya. També s’aposta per la mobilitat elèctrica i compartida.

En quan al segon eix, es promou una gestió forestal sostenible dels boscos de Catalunya per tal de contribuir a la conservació dels ecosistemes naturals i fer-los més resilients a pertorbacions com els incendis forestals. Alhora, promou l’ús de la fusta amb finalitats estratègiques, la seva utilització en bioconstrucció i les fórmules de gestió silvopasturals. D’aquesta manera s’assoleix una estratègia transversal que promou l’ocupació i la revalorització de les activitats forestals i ramaderes, les quals també ajuden a mantenir el paisatge.  

OBJECTIUS

L’objectiu principal del projecte “ENFOCC” és catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals, basant-se en la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic. 

Els objectius específics del projecte són els següents:

 • Apropar la informació per realitzar la transició energètica, fomentar les energies renovables i promoure l’estalvi i l’eficiència energètica.
 • Canalitzar la implantació de la biomassa forestal com a energia renovable i difondre la utilització de la fusta en bioconstrucció, contribuint així a la dinamització del sector forestal, la millora en la gestió dels boscos, la prevenció d’incendis, el manteniment del paisatge, la promoció de la biodiversitat i la creació de llocs de treball.
 • Disminuir les emissions territorials de CO2, contribuint a la disminució de l’escalfament global i millorant la competitivitat del món rural, promovent l’explotació sostenible dels boscos i l’aprofitament de les fonts energètiques endògenes.
 • Sensibilitzar els territoris rurals sobre la necessitat d’impulsar accions per mitigar i adaptar-se al canvi climàtic.

PÚBLIC OBJECTIU

“ENFOCC” és un projecte dirigit a la població local, al teixit empresarial, a les entitats públiques (Ajuntaments, Mancomunitats, Consells Comarcals, etc.) i al tercer sector.

ACCIONS

D’entre les accions realitzades, cal destacar-ne les següents, classificades ens els dos grans eixos del projecte:

 TRANSICIÓ ENERGÈTICA

 • Seguiment i optimització de l’“ENEGEST”, una eina onlinegratuïta per la gestió energètica d’empreses.
 • Organització jornades sobre transició energètica i sobre temes més concrets com l’autoproducció a través d’energia solar fotovoltaica.
 • Difusió i sensibilització de la importància i la necessitat de fer el canvi de model energètic.
 • Visites tècniques d’instal·lacions d’energies renovables.
 • Realització d’un pla de mobilitat comarcal pel desplegament del vehicle elèctric.
 • Realització de la guia: COMUNITATS ENERGÈTIQUES: Guia per a l’administració local.
 • “Protocol de càlcul de petjada de carboni sobre la participació dels grups GAL en actes i jornades”.
 • Col·laboració en el desenvolupament del mètode-eina de càlcul: CalcPEFdairy, desenvolupada pel CT BETA (UVIC). Per fer el càlcul de la petjada ambiental de productes làctics d’explotacions del territori Leader.

GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

 • Publicació de guies tècniques sobre emissions en combustions de biomassa, construccions amb fusta i sitges d’estella.
 • Organització d’un curs tècnic sobre inventaris forestals a través de la metodologia “LIDAR” per a la millora de la planificació forestal.
 • Organització de dos cursos tècnics sobre la tecnologia Dron i la seva aplicació en gestió forestal.
 • Realització de 3 estudis de viabilitat sobre silvopastura i introducció de nous ramats.
 • Trobades d’experiències amb silvopastura, com a espai d’intercanvi i transferència de coneixements, bones pràctiques i anàlisi de la situació d’aquestes pràctiques.
 • Gestió programa CLIMA FES-COper la compensació de les emissions de CO2a Catalunya.
 • Participació al projecte LIFE CLIMARK que té l’objectiu de contribuir en la mitigació del Canvi Climàtic i augmentar la capacitat d’embornal dels boscos mediterranis.
 • Realització de curs formatiu en la iniciació a l’ús de la desbrossadora i de la serra mecànica per tal que cada propietari sigui autònom alhora d’autogestionar-se la finca forestal i d’aquesta manera minimitzar desplaçament i fer més sostenible la gestió.

RESULTATS

Els resultats més representatius d’“ENFOCC” són:

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

 • Anàlisi de la gestió energètica a més de 500 empreses, particulars i entitats públiques a través de l’eina “ENEGEST”.
 • Pla de desplegament del vehicle elèctric per la comarca del Ripollès.
 • Difusió i continuació de la plataforma www.transicioenergetica.com, on s’hi troben informes sobre l’impacte de la transició energètica.
 • Edició i difusió de 15 vídeos, titulats “Flaixos de Transició”, per posar de manifest la importància de canviar el model energètic.
 • Organització de jornades de gestió energètica i de transició energètica als territoris rurals de Catalunya.
 • Anàlisi del càlcul de la petjada de carboni en més de 60 esdeveniments i actes organitzats des dels grups GAL.
 • Enquesta a 39 empreses sobre l’interès en formar part d’un mercat de crèdits climàtics per a la gestió forestal multifuncional i la mitigació del canvi climàtic.

GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

 • Transferència del Pla Estratègic de la Biomassa del Ripollès als territoris participants. S’ha avaluat el canvi de 42 calderes convencionals per 25 calderes de biomassa i 7 xarxes de calor.
 • Formació tècnica sobre el nou sistema d’inventaris forestals.
 • Sessions de sensibilització sobre altres valors forestals als territoris rurals.
 • 4  formacions dirigides als instal·ladors de calderes de biomassa.
 • Formació sobre tecnologia LIDAR aplicada al sector forestal.
 • Formacions sobre la tecnologia dron aplicada a gestió forestal.
 • Realització de dos intercanvis d’experiències en silvopastura a Alés (França) i a Montesquiu (Catalunya), per posar les bases del nou projecte de cooperació (en el marc del projecte d’ENFOCC) per revalortizar la pastura sota arbrat.
 • Compensació de les emissions de CO2 no emeses, per la instal·lació de calderes de biomassa noves o de substitució, arreu del territori català. BMRURAL I BMCAT, “CLIMA FES-CO2,”(anualitats 2013/2019).

RECURSOS GENERATS 

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

 • ENEGEST” (https://enegest.energiaibosc.com), l’eina online per a la gestió energètica d’empreses.
 • Plataforma http://transicio.energiaibosc.com, amb els informes de transició energètica dels diferents municipis, comarques, vegueries i províncies de Catalunya.
 • “Flaixos de Transició”  http://transicio.energiaibosc.com
 • Joc “La Transició Energètica” per alumnes de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat.
 • Pla comarcal de mitigació i adaptació al canvi climàtic del Ripollès”.
 • “Pla de mobilitat elèctrica comarcal”.
 • Protocol de càlcul de la petjada de carboni per a l’assistència a esdeveniments i actes”.
 • “Guia: COMUNITATS ENERGÈTIQUES: Guia per a l’administració local”

GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

 • Guia pràctica sobre les emissions en combustions de biomassa.
 • Guia tècnica “Promoció de la construcció amb fusta en l’àmbit municipal”.
 • Guia pràctica sobre el disseny i construcció de sitges d’estella.

Tots els recursos que ha generat el projecte estan disponibles al web de l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura