Omet al contingut
Inici » ODISSEU

ODISSEU

AJUTS AL PRÀCTICUM ODISSEU EMPRESES 2024

AJUTS AL PRÀCTICUM ODISSEU ESTUDIANTS 2024

EL PROJECTE ODISSEU

“ODISSEU” és un projecte de cooperació Leader dels grups d’acció local catalans que acompanya als i les joves interessats en conèixer millor les oportunitats que hi ha als entorns rurals per a desenvolupar-hi el seu projecte professional, siguin originaris d’aquestes zones rurals o d’altres. A través de diferents activitats, es fomenta la millora d’ocupabilitat i l’emprenedoria d’aquest col·lectiu, es connecta les empreses de les àrees rurals i el talent jove, es millora la coordinació i el treball en xarxa de les administracions públiques locals, empreses, centres educatius i universitats implicades. 

OBJECTIUS

L’objectiu general del projecte consisteix en incentivar el retorn de joves a les comarques rurals a partir de facilitar la seva inserció laboral i promoure l’arrelament dels i les joves amb el seu territori rural d’origen.

I els objectius específics són:

 • Donar a conèixer les oportunitats professionals i els serveis de les zones rurals per a la construcció del projecte de vida en aquests territoris.
 • Facilitar la inserció laboral i social de joves en aquestes comarques, connectant-los amb el seu teixit empresarial i amb els recursos de promoció econòmica i de desenvolupament local.
 • Contribuir a millorar el coneixement sobre el món rural actual i promoure una oferta amb condicions de vida atractiva i de qualitat per a la població jove.
 • Sensibilitzar al teixit empresarial sobre el valor afegit que suposa ‘el talent’ dels joves per a les seves empreses i reforçar nexes empresa-universitat.

PÚBLIC OBJECTIU

El públic principalment destinatari són els i les joves que viuen o són originaris dels territoris rurals i totes aquelles empreses i emprenedors/es localitzades en territoris rurals per tal de crear vincles entre ambdós col·lectius.

A més, hi ha l’acció de Viure a Rural que està destinada a un públic molt més ampli: totes aquelles persones que volen instal·lar-se en els pobles de les comarques rurals per desenvolupar-hi el seu projecte professional i personal.

ACCIONS

Les accions desenvolupades dins del projecte “ODISSEU” són les següents:

EIX TRANSVERSAL: Coordinació i Comunicació

 • Coordinació dels agents de cada territori en Taules de Concertació Territorials per decidir una estratègia i accions conjuntes per afavorir l’atracció de talent en cada comarca.
 • Eina virtual RETORNA retorna.odisseujove.cat que visualitza els i les joves amb perfil professional qualificat que vol treballar en empreses ubicades en el territori Leader, mitjançant la xarxa LinkedIN. Les empreses poden consultar els currículums del jovent inscrit per comarques i/o per sector professional quan necessitin cobrir un lloc de treball.

 CERCLE IN: Talent Jove al Territori

 • Xerrades informatives sobre el projecte i les eines que ofereix a l’estudiantat d’últim any de formacions professionals i batxillerat de les comarques rurals i pre-inscripció a l’eina RETORNA.
 • Altres activitats informatives específiques de cada territori (tant de networking com de sensibilització i de formació per a joves, empreses, centres educatius, entre altres). Són activitats amb nom propi com Arranca a la Noguera, Univers Jove del Ripollès, Escola d’Emprenedoria del Berguedà, Cycling Work a la Conca de Barberà i Alt Camp, Arrela’t al Pallars i a l’Alt Urgell i a la Cerdanya, Crea a les Garrigues, entre altres.

CERCLE OUT: Talent fora del territori

 • Sensibilització i contacte amb joves que resideixen fora dels territoris rurals, amb accions com assistència a fires comarcals i sectorials de formació i treball, jornades d’ocupació universitàries…

CERCLE EMPRESA: Empreses i sector econòmic

 • Programa d’Ajuts al Pràcticum Odisseu: programa de pràctiques remunerades per a joves universitaris/àries en empreses situades en municipis rurals (mínim 300 hores, remuneració 5€ bruts/h cofinançades per la Generalitat de Catalunya i per l’empresa al 50%).
 • Materials informatius sobre els contactes de pràctiques i borses laborals comarcals per a facilitar la incorporació de joves a les empreses dels territoris rurals.

CERCLE INCOMING: Antenes d’acollida

 • Plataforma virtual VIURE A RURAL www.viurearural.cat des d’on s’informa dels recursos i serveis disponibles als territoris rurals Leader de Catalunya, per tal d’afavorir la instal·lació de nous habitants.
 • Manual d’acollida als territoris rurals de suport als grups d’acció local, amb especial atenció en els àmbits de l’habitatge, l’ocupació i el suport a l’emprenedoria, com a aspectes prioritaris en el procés de definir un projecte vital en un nou territori.

CERCLE JOVES AGRICULTORS

 • Tallers comarcals d’intercanvi entre joves agricultors/es, amb l’objectiu de fomentar la xarxa d’experiències entre joves que s’han incorporat al sector agrari i implicar aquest col·lectiu en la definició de noves mesures per afavorir el relleu al camp.

RESULTATS

Principals resultats d’accions realitzades el 2017 i el 2018:

COORDINACIÓ I COMUNICACIÓ

 • 15 taules de concertació comarcals en 9 comarques amb 152 assistents.
 • 500 joves inscrits/es a l’eina RETORNA.
 • Una mitjana de 175.000 visites l’any a la pàgina www.odisseujove.cat.
 • 3.340 nou material editat divers de difusió del projecte (carpetes, llibretes, roll-up…). 

CERCLE IN

 • 25 xerrades informatives sobre els recursos que ofereix Odisseu en instituts amb un total de 935 joves informats/des.
 • 758 joves han participat en 22 actuacions formatives i de sensibilització: cursos, tallers d’emprenedoria i ocupabilitat i altres accions de sensibilització i visites i intercanvis amb empreses.

 CERCLE OUT

 • Presència a fires comarcals i sectorials de formació i/o treball: contacte amb 164 joves.
 • 9 jornades de networking d’ocupació jove en 8 comarques.
 • Ajuts al Pràcticum Odisseu atorgats per anualitats:
  2016: 12 ajuts
  2017: 43 ajuts
  2018: 45 ajuts

 CERCLE INCOMING

 • Plataforma virtual de totes les comarques Leader amb més de 2600 recursos indexats i  geolocalitzats de 7 àmbits diferents: Treball i emprenedoria / Educació / Salut / Habitatge / Esports / Cultura i oci i Medi ambient i mobilitat.

CERCLE JOVES AGRICULTORS

 • 3 Tallers comarcals d’intercanvi entre joves agricultors/es de l’Alt Urgell, La Noguera i la Terra Alta, amb l’objectiu de fomentar la xarxa d’experiències entre joves que s’han incorporat al sector agrari i implicar aquest col·lectiu en la definició de noves mesures. Hi han participat 32 joves.

RECURSOS GENERATS

 • Pàgina web del projecte “ODISSEU”.
 • Eina virtual “Retorna”.
 • Fitxa dels contactes de pràctiques de les universitats catalanes.
 • Qüestionari digital breu que serveix per recollir dades personals i de contacte dels i les joves, així com les percepcions personals al voltant del retorn o no retorn.
 • Informe titulacions universitàries en l’àmbit agroalimentari i el sector TIC. Propostes de futur al medi rural.
 • Plataforma virtual “Viure Rural” de recursos locals dels territoris rurals de Catalunya.
 • Manual d’acollida als territoris rurals per Grups d’Acció Local.
 • Material informatius en paper i digitals d’Ajuts al Pràcticum ODISSEU per estudiants i empreses.
 • Material audiovisual d’experiències de joves que han retornat.
 • Diagnosi de les incorporacions de joves al sector agrari català a partir de l’ajut a la primer instal·lació (mesura 112 del PDR 2007-2013).